Pendidikan Tauhid dalam Surah Al-Ikhlash Prespektif Ibnu Katsir

Authors

  • Afrudin Afrudin Universitas Muhammadiyah Surabaya, Jawa Timur, Indonesia
  • Abdul Hadi Universitas Muhammadiyah Surabaya, Jawa Timur, Indonesia
  • Muhammad Hambal Shafwan Universitas Muhammadiyah Surabaya, Jawa Timur, Indonesia

DOI:

https://doi.org/10.38035/jmpis.v5i3.1972

Keywords:

Tawheed Education, Surah Al-Ikhlas, Ibn Kathir's Perspective

Abstract

This research explains how the Education of Tawheed in Surah Al-Ikhlas from the perspective of Ibn Kathir in the Book of Tafsir al-Qur'an al-'Azim. The research method employed in this study is literature review. This study analyzes and discusses the values of Tawheed education found in Surah Al-Ikhlas and how these values are relevant to the contemporary educational context. The results of this study can conclude that in Surah Al-Ikhlas, there is a strong foundational concept in Tawheed education, as it contains explanations about the oneness of Allah SWT, His attributes, and the rejection of worshiping other than Him.

References

Aditama, Rahmat Yusuf et al. 2024. “Penafsiran Ruh Al-Qudus Menurut Abu Zahrah Dan Hubungannya Dengan Konsep Roh Kudus Dalam Kristen.” KACA (Karunia Cahaya Allah): Jurnal Dialogis Ilmu Ushuluddin 14(1): 72–89.

Adz-Zahabi, Muhammad Hussein. 2000. At-Tafsir Wa Al-Mufassirun. Kaherah: Cet. Ke-2, Jilid I, Maktabah Wahbah.

Afrudin, Zainal Arifin &. 2024. PERAN DAN FUNGSI KELUARGA, SEKOLAH,MASYARAKAT DALAM PENDIDIKAN ANAK. Yogyakarta: Diandra.

Al-Andalusi, Muhammad bin Yusuf. 1993. Tafs?r Al-Ba?r Al-Mu?i? Tahq ‘Adil A?mad ‘Abd Al-Mawj?d. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah.

Al-Harari, Mu?ammad al-Amin bin ‘Abd Allah. 2001. Tafsir ?ada’iq Al-Ru? Wa Al-Ray?an F? Rawabi ‘Ulum Al-Qur’An. Dar Tawq al-Najat.

Al-Jazair, Abu Bakar Jabir. Aisar At-Tafaasir Li Al-Kalaami Al-Aliyyi Al-Kabir. Madinah Al-Munawarah: Maktabah Al-Ulum Wal Hikam.

Al-Mubarakfury, Shafiyurrahman. 2000. Misbahul Munir Fi Tahdzib Tafsir Ibnu Katsir. jedda: Darussalam.

Al-Qattan, Manna Khalil. 2009. Ulum Al-Qur’an. Bogor: penerjemah, Mudzakkir Pustaka Litera Antar Nusa.

Amalia, Fithria Khusno, Muhtar Solihin, and Badruzzaman M. Yunus. 2017. “Nilai-Nilai Ulu Al-‘Azmi Dalam Tafsir Ibnu Katsir.” Al-Bayan: Jurnal Studi Al-Qur’an dan Tafsir 2(1): 71–77.

Ash-Shiddieqy, Muhammad Hasbi. 2002. Al-Bayan Tafsir Penjelasan Al-Qur’anul Karim. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra.

At-?abari, Abu Ja‘far Mu?ammad bin Jarir. 2001. Tafs?r At-?abar?, Tahq. ‘Abd Allah Bin ‘Abd Al-Mu?sin Al-Turki. Kaherah: : Dar Hijr.

Darlis, Ahmad et al. 2023. “Konsep Pendidikan Tauhid Yang Terkandung Dalam Surat Al-Fatihah.” Jurnal Dirosah Islamiyah 5(2): 441–53.

Ellias, Mohd Sobri, Mohd Fauzi Hamat, and Mohd Hasrul Shuhari. 2014. “Wacana Tauhid Dalam Surah Al-IkhlÄ Á1£ Analisis Menurut Perspektif Sunni.” Jurnal Usuluddin 39: 1–32.

Gufroni, Irham. 2022. “Nilai-Nilai Ketauhidan Dalam QS. Al-Ikhlas Dan Al-Kafirun: Studi Komparatif Tafsir Al-Thabari Dan Tafsir Al-Misbah.”

Hambal, Muhammad. 2020. “Pendidikan Tauhid Dan Urgensinya Bagi Kehidupan Muslim.” Tadarus 9(1): 22–38.

Katsir, Imam Ibnu. 2006. Tafsir Al-Qur’an Al-’azim. Lebanon: Dar Al-Kotot Al-Ilmiyah.

Mubarok, Mohammad Nabil Iklil. 2023. “MELACAK KUALITAS HADIS KEUTAMAAN SURAH AL-IKHLA? DALAM TAFSIR FIRDAUS AL-NA’IM KARYA KH. TOIFUR ALI WAFA.”

Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan, penerjemah, Agus Hasan Bashori. 1998. Kitab Tauhid. Jakarta: Akafa Press.

Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Sukardjo, M. 2009. Landasan Pendidikan Konsep Dan Aplikasinya/M.Sukardjo. Ukim Komarudin. Jakarta: Rajawali Pers.

Syakir, Ahmad Muhammad. 2005. Umdat At-Tafsir „an Al-Hafizh Ibnu Katsir. Cet. ke-2, Jilid I, Mansurah?: Dar al-Wafa.

Taimiyah, Ibn. Majmu’ Fatawa. Mekah: Maktabah an-Nahdhah al-Haditsah, 1404H. Cet. Ke-I.

Downloads

Published

2024-05-14

How to Cite

Afrudin, A., Abdul Hadi, & Shafwan, M. H. (2024). Pendidikan Tauhid dalam Surah Al-Ikhlash Prespektif Ibnu Katsir. JURNAL MANAJEMEN PENDIDIKAN DAN ILMU SOSIAL, 5(3), 424–430. https://doi.org/10.38035/jmpis.v5i3.1972